TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
TaiGamePikachu. 1.09 7220 6580
la 1.02 6540 6401
s 3.02 6480 2144
4 la 0.62 6150 9915
5 TaiGamePikachu. 1.28 5560 4319
6 TaiGamePikachu. 1.61 4550 2811
7 TaiGamePikachu. 1.61 3700 2292
8 đại 4.33 2880 664
9 TaiGamePikachu. 1.34 1840 1366
10 null 1.18 1740 1463
11 TaiGamePikachu. 2.09 1510 720
12 hahah 1.62 1440 887
13 sss 4.44 720 162
14 TaiGamePikachu. 0.34 440 1267
15 TaiGamePikachu. 0.51 320 621
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
sss 720 162 4.44
đại 2880 664 4.33
s 6480 2144 3.02
4 TaiGamePikachu. 1510 720 2.09
5 hahah 1440 887 1.62
6 TaiGamePikachu. 4550 2811 1.61
7 TaiGamePikachu. 3700 2292 1.61
8 TaiGamePikachu. 1840 1366 1.34
9 TaiGamePikachu. 5560 4319 1.28
10 null 1740 1463 1.18
11 TaiGamePikachu. 7220 6580 1.09
12 la 6540 6401 1.02
13 la 6150 9915 0.62
14 TaiGamePikachu. 320 621 0.51
15 TaiGamePikachu. 440 1267 0.34
No Account Score Seconds P/S
xxx 14990 10023 1.49
yyy 14990 10078 1.48
yyy 14990 10141 1.47
4 xxx 14990 10143 1.47
5 TaiGamePikachu. 14990 10174 1.47
6 yyy 14990 10181 1.47
7 yyy 14990 10225 1.46
8 xxx 14990 10226 1.46
9 yyy 14990 10254 1.46
10 xxx 14990 10256 1.46
11 yyy 14990 10262 1.46
12 xxx 14990 10264 1.46
13 xxx 14990 10328 1.45
14 xxx 14990 10384 1.44
15 xxx 14990 10434 1.43
16 yyy 14990 10449 1.43
17 xxx 14990 10500 1.42
18 yyy 14990 10562 1.41
19 xxx 14990 10573 1.41
20 xxx 14990 10640 1.40
No Account Score Seconds P/S
đại 1440 280 5.14
đại 720 140 5.14
đại 720 145 4.96
4 sss 720 147 4.89
5 banh bao 720 148 4.86
6 sssss 720 150 4.8
7 ssss 720 150 4.8
8 s 720 150 4.8
9 sss 720 151 4.76
10 sss 720 152 4.73
11 null 3790 817 4.63
12 s 720 159 4.52
13 đại 1440 324 4.44
14 sss 720 162 4.44
15 ssssssss 720 165 4.36
16 ssssssss 720 165 4.36
17 đại 2880 664 4.33
18 fff 720 167 4.31
19 s 720 167 4.31
20 null 1440 335 4.29