Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
No Account Score Seconds P/S
TaiGa 14760 6650 2.21
TaiGa 13280 5521 2.40
TaiGa 13130 5598 2.34
4 TaiGam 12740 5313 2.39
5 TaiGa 11860 5870 2.02
6 TaiGa 10870 5443 1.99
7 TaiGa 10600 4896 2.16
8 TaiGa 9830 4495 2.18
9 TaiGamePikachu. 9710 3772 2.57
10 TaiGa 6480 2493 2.59
11 TaiGamePikachu. 6480 3527 1.83
No Account Score Seconds P/S
TaiGa 6480 2493 2.59
TaiGamePikachu. 9710 3772 2.57
TaiGa 13280 5521 2.40
4 TaiGam 12740 5313 2.39
5 TaiGa 13130 5598 2.34
6 TaiGa 14760 6650 2.21
7 TaiGa 9830 4495 2.18
8 TaiGa 10600 4896 2.16
9 TaiGa 11860 5870 2.02
10 TaiGa 10870 5443 1.99
11 TaiGamePikachu. 6480 3527 1.83