Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
No Account Score Seconds P/S
ddddd 14990 10214 1.46
ddddd 14990 11475 1.30
TaiGamePikachu. 14990 21116 0.70
4 aaaaa 14990 5410 2.77
5 AAAAAA 14990 5417 2.76
6 AAAAAAA 14990 5423 2.76
7 Ngo Dat 14990 5668 2.64
8 ddddd 14990 5755 2.60
9 AAaa 14990 5806 2.58
10 aaaaaa 14990 5819 2.57
11 AAA 14990 5896 2.54
12 aaaaaaaa 14990 5930 2.52
13 aaaa 14990 5939 2.52
14 aaaAA 14990 6056 2.47
15 ddddd 14990 6129 2.44
16 AAaa 14990 6150 2.43
17 AAAA 14990 6166 2.43
18 aaaa 14990 6178 2.42
19 ddddd 14990 6186 2.42
20 aaaaaa 14990 6218 2.41
No Account Score Seconds P/S
Adc 720 119 6.05
abuts 720 166 4.33
abuts 720 167 4.31
4 abuts 720 169 4.26
5 abuts 720 176 4.09
6 abuts 720 177 4.06
7 TaiGamePikachu. 6470 1609 4.02
8 abuts 720 181 3.97
9 abuts 720 183 3.93
10 abuts 720 184 3.91
11 abuts 720 185 3.89
12 abuts 720 186 3.87
13 abuts 720 186 3.87
14 TaiGamePikachu. 7010 1825 3.84
15 abuts 720 188 3.82
16 abuts 720 188 3.82
17 abuts 720 188 3.82
18 abuts 720 189 3.80
19 abuts 720 189 3.80
20 abuts 720 190 3.78