TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
ddddd 1.45 14990 10316
ddddd 2.44 14990 6137
VINH 2.02 12960 6402
4 mmmmm 2.46 9170 3719
5 ongthanh 1.50 8480 5652
6 TaiGamePikachu. 1.72 8450 4889
7 hhhhh 0.98 7700 7819
8 TaiGamePikachu. 3.31 6490 1958
9 vldn 0.26 6480 24391
10 ppppppppppppppp 1.70 6480 3811
11 Tuan1111 2.93 6470 2206
12 Duy Linh 920/8 2.34 6470 2759
13 tcantopix 1.94 6470 3318
14 TaiGamePikachu. 1.56 5960 3816
15 27/5 2.44 4820 1975
16 TaiGamePikachu. 0.25 4810 18888
17 TaiGamePikachu. 1.14 2980 2610
18 TaiGamePikachu. 0.18 2920 15682
19 TaiGamePikachu. 1.38 2020 1455
20 null 0.80 1490 1848
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
BÚp bê xinh x 1440 283 5.08
TaiGamePikachu. 6490 1958 3.31
Tuan1111 6470 2206 2.93
4 mmmmm 9170 3719 2.46
5 27/5 4820 1975 2.44
6 ddddd 14990 6137 2.44
7 Duy Linh 920/8 6470 2759 2.34
8 VINH 12960 6402 2.02
9 tcantopix 6470 3318 1.94
10 TaiGamePikachu. 8450 4889 1.72
11 ppppppppppppppp 6480 3811 1.70
12 TaiGamePikachu. 130 79 1.64
13 TaiGamePikachu. 5960 3816 1.56
14 ongthanh 8480 5652 1.50
15 ddddd 14990 10316 1.45
16 TaiGamePikachu. 2020 1455 1.38
17 TaiGamePikachu. 2980 2610 1.14
18 TaiGamePikachu. 220 196 1.12
19 hhhhh 7700 7819 0.98
20 null 930 1123 0.82
No Account Score Seconds P/S
ddddd 14990 10046 1.49
ongthanh 14990 10143 1.47
ddddd 14990 10316 1.45
4 ddddd 14990 10362 1.44
5 ddddd 14990 10395 1.44
6 ddddd 14990 10560 1.41
7 ddddd 14990 10688 1.40
8 ddddd 14990 11021 1.36
9 Ngo Dat 14990 11626 1.28
10 ddddd 14990 11770 1.27
11 ddddd 14990 12170 1.23
12 ddddd 14990 12308 1.21
13 ddddd 14990 13111 1.14
14 ddddd 14990 14604 1.02
15 ddddd 14990 17880 0.83
16 ddddd 14990 26554 0.56
17 ddddd 14990 30053 0.49
18 Ngo Dat 14990 5036 2.97
19 Ngo Dat 14990 5191 2.88
20 Ngo Dat 14990 5244 2.85
No Account Score Seconds P/S
Búp bê xinh x 720 109 6.60
búp bê xinh 720 110 6.54
Bupbe xinh 720 117 6.15
4 bupbe xinh 810 136 5.95
5 bup bê xinh 830 140 5.92
6 bupbe xinhh 890 151 5.89
7 bup bê xinh 970 177 5.48
8 bupbe xinh 1440 268 5.37
9 bup be xinh 1450 273 5.31
10 bupbexinh 780 147 5.30
11 BUPBE XINH 1580 300 5.26
12 bup be xinh 720 137 5.25
13 TaiGamePikachu. 420 80 5.25
14 bupbe xinh 2160 414 5.21
15 bup bê xinh 1440 280 5.14
16 BÚp bê xinh x 1440 283 5.08
17 búp bê xinhhh 1100 218 5.04
18 búp bê xinh 2160 431 5.01
19 bup be xinh 1000 206 4.85
20 bupbe xinh 1680 351 4.78