TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
nga 2.35 6480 2753
son 2.20 1460 661
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
nga 6480 2753 2.35
son 1460 661 2.20
No Account Score Seconds P/S
ddddd 14990 10125 1.48
ddddd 14990 10149 1.47
ddddd 14990 10214 1.46
4 ddddd 14990 10322 1.45
5 ddddd 14990 10393 1.44
6 ddddd 14990 10531 1.42
7 ddddd 14990 10637 1.40
8 ddddd 14990 10779 1.39
9 ddddd 14990 10847 1.38
10 ddddd 14990 10954 1.36
11 ddddd 14990 11326 1.32
12 ddddd 14990 11475 1.30
13 ddddd 14990 11984 1.25
14 ddddd 14990 12337 1.21
15 ddddd 14990 13834 1.08
16 ddddd 14990 14472 1.03
17 Ngo Dat 14990 15081 0.99
18 ddddd 14990 15178 0.98
19 ddddd 14990 15306 0.97
20 ddddd 14990 19310 0.77
No Account Score Seconds P/S
Adc 720 119 6.05
abuts 720 166 4.33
abuts 720 166 4.33
4 abuts 720 167 4.31
5 abuts 720 169 4.26
6 abuts 720 172 4.18
7 abuts 720 176 4.09
8 TaiGamePikachu. 6470 1579 4.09
9 abuts 720 177 4.06
10 abuts 720 178 4.04
11 abuts 720 178 4.04
12 TaiGamePikachu. 6470 1609 4.02
13 abuts 720 179 4.02
14 abuts 720 181 3.97
15 abuts 720 182 3.95
16 abuts 720 183 3.93
17 abuts 720 183 3.93
18 abuts 720 184 3.91
19 abuts 720 184 3.91
20 abuts 720 184 3.91