TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
hhhhh 1.82 6650 3640
jlilgjk,;o' 3.29 6490 1972
hin 1.56 6480 4147
4 TaiGameTrung 2.24 6410 2861
5 Mẹ 0.82 4320 5247
6 LY BỚT 1.39 2880 2069
7 lhha53 0.93 2210 2359
8 lhha53 1.42 2160 1516
9 TaiGamePikachu. 1.29 1730 1339
10 TaiGamePikachu. 1.87 1480 789
11 TaiGamePikachu. 1.47 1000 677
12 TaiGamePikachu. 1.30 770 591
13 havu 2.35 720 306
14 LY BỚT 1.82 720 394
15 lhha53 1.50 720 479
16 null 0.85 240 280
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
jlilgjk,;o' 6490 1972 3.29
havu 720 306 2.35
TaiGameTrung 6410 2861 2.24
4 TaiGamePikachu. 1480 789 1.87
5 LY BỚT 720 394 1.82
6 hhhhh 6650 3640 1.82
7 hin 6480 4147 1.56
8 lhha53 720 479 1.50
9 TaiGamePikachu. 1000 677 1.47
10 lhha53 2160 1516 1.42
11 LY BỚT 2880 2069 1.39
12 TaiGamePikachu. 770 591 1.30
13 TaiGamePikachu. 1730 1339 1.29
14 lhha53 2210 2359 0.93
15 null 240 280 0.85
16 Mẹ 4320 5247 0.82
No Account Score Seconds P/S
ddddd 14990 10125 1.48
ddddd 14990 10143 1.47
ddddd 14990 10149 1.47
4 ddddd 14990 10214 1.46
5 ddddd 14990 10322 1.45
6 Ngo Dat 14990 10323 1.45
7 ddddd 14990 10344 1.44
8 ddddd 14990 10393 1.44
9 ddddd 14990 10531 1.42
10 ddddd 14990 10637 1.40
11 HHHH 14990 10651 1.40
12 ddddd 14990 10779 1.39
13 ddddd 14990 10847 1.38
14 ddddd 14990 10882 1.37
15 ddddd 14990 10954 1.36
16 ddddd 14990 11326 1.32
17 ddddd 14990 11475 1.30
18 ddddd 14990 11933 1.25
19 ddddd 14990 11984 1.25
20 ddddd 14990 12337 1.21
No Account Score Seconds P/S
Adc 720 119 6.05
Adc 720 124 5.80
abuts 720 166 4.33
4 abuts 720 166 4.33
5 abuts 720 167 4.31
6 abuts 720 169 4.26
7 abuts 720 172 4.18
8 TaiGamePikachu. 720 173 4.16
9 abuts 720 176 4.09
10 TaiGamePikachu. 6470 1579 4.09
11 abuts 720 177 4.06
12 abuts 720 178 4.04
13 abuts 720 178 4.04
14 TaiGamePikachu. 6470 1609 4.02
15 abuts 720 179 4.02
16 qqqqqqqqqqqq 6480 1609 4.02
17 abuts 720 181 3.97
18 abuts 720 182 3.95
19 abuts 720 183 3.93
20 abuts 720 183 3.93