Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
No Account Score Seconds P/S
TaiGa 14760 6650 2.21
TaiGa 13390 5427 2.46
TaiGa 13280 5521 2.40
4 TaiGa 13130 5598 2.34
5 TaiGa 12770 5704 2.23
6 TaiGam 12740 5313 2.39
7 TaiGa 11860 5870 2.02
8 TaiGa 10870 5443 1.99
9 TaiGa 10600 4896 2.16
10 TaiGa 10040 4799 2.09
11 TaiGamePikachu. 9960 3870 2.57
12 TaiGamePikachu. 9950 4483 2.21
13 TaiGamePikachu. 9860 4034 2.44
14 TaiGamePikachu. 9850 4376 2.25
15 TaiGa 9830 4495 2.18
16 TaiGamePikachu. 9830 4867 2.01
17 TaiGamePikachu. 9710 3772 2.57
18 TaiGamePikachu. 9220 4310 2.13
19 TaiGamePikachu. 6480 2434 2.66
20 TaiGa 6480 2493 2.59
No Account Score Seconds P/S
TaiGamePikachu. 6480 2434 2.66
TaiGa 6480 2493 2.59
TaiGamePikachu. 9960 3870 2.57
4 TaiGamePikachu. 9710 3772 2.57
5 TaiGa 13390 5427 2.46
6 TaiGamePikachu. 9860 4034 2.44
7 TaiGa 13280 5521 2.40
8 TaiGam 12740 5313 2.39
9 TaiGa 13130 5598 2.34
10 TaiGamePikachu. 9850 4376 2.25
11 TaiGa 12770 5704 2.23
12 TaiGa 14760 6650 2.21
13 TaiGamePikachu. 9950 4483 2.21
14 TaiGamePikachu. 6480 2969 2.18
15 TaiGa 9830 4495 2.18
16 TaiGa 10600 4896 2.16
17 TaiGamePikachu. 9220 4310 2.13
18 TaiGa 10040 4799 2.09
19 TaiGamePikachu. 6480 3139 2.06
20 TaiGa 11860 5870 2.02