TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
ddddd 2.42 14990 6194
hhhhh 1.24 13320 10672
TaiGamePikachu. 3.46 12960 3743
4 ngoc60 1.97 12960 6551
5 VINHPAPAI 1.80 12960 7177
6 hhhhh 1.29 11630 8973
7 TaiGamePikachu. 2.47 8980 3626
8 mrtrong19191919 1.73 8640 4984
9 kk 0.67 8320 12310
10 ĐẠI CA B 2.10 6590 3131
11 hin 2.10 6480 3080
12 079 0.41 6000 14526
13 TaiGamePikachu. 1.83 5760 3142
14 TaiGamePikachu. 0.33 5600 16620
15 TaiGamePikachu. 1.49 4080 2734
16 TaiGamePikachu. 1.65 2880 1743
17 TaiGamePikachu. 0.95 2250 2366
18 079 1.30 1500 1151
19 oanh 1.55 1500 963
20 TaiGamePikachu. 2.38 1440 605
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
abuts 720 196 3.67
TaiGamePikachu. 12960 3743 3.46
TaiGamePikachu. 8980 3626 2.47
4 ddddd 14990 6194 2.42
5 TaiGamePikachu. 1440 605 2.38
6 hin 6480 3080 2.10
7 ĐẠI CA B 6590 3131 2.10
8 ngoc60 12960 6551 1.97
9 TaiGamePikachu. 5760 3142 1.83
10 VINHPAPAI 12960 7177 1.80
11 mrtrong19191919 8640 4984 1.73
12 TaiGamePikachu. 2880 1743 1.65
13 oanh 1500 963 1.55
14 TaiGamePikachu. 4080 2734 1.49
15 079 1500 1151 1.30
16 hhhhh 11630 8973 1.29
17 hhhhh 13320 10672 1.24
18 TaiGamePikachu. 2250 2366 0.95
19 079 900 1265 0.71
20 kk 8320 12310 0.67
No Account Score Seconds P/S
ddddd 14990 10214 1.46
ddddd 14990 10531 1.42
ddddd 14990 10847 1.38
4 ddddd 14990 11475 1.30
5 Ngo Dat 14990 15081 0.99
6 ddddd 14990 19310 0.77
7 ddddd 14990 19514 0.76
8 ddddd 14990 20385 0.73
9 TaiGamePikachu. 14990 21116 0.70
10 aaaaaa 14990 5358 2.79
11 aaaaa 14990 5410 2.77
12 AAAAAA 14990 5417 2.76
13 AAAAAAA 14990 5423 2.76
14 aaaa 14990 5545 2.70
15 Ngo Dat 14990 5668 2.64
16 Ngo Dat 14990 5668 2.64
17 aaaaa 14990 5698 2.63
18 AAAA 14990 5700 2.62
19 ddddd 14990 5755 2.60
20 ddddd 14990 5789 2.58
No Account Score Seconds P/S
Adc 720 119 6.05
abuts 720 166 4.33
abuts 720 166 4.33
4 abuts 720 167 4.31
5 abuts 720 169 4.26
6 abuts 720 172 4.18
7 abuts 720 176 4.09
8 TaiGamePikachu. 6470 1579 4.09
9 abuts 720 177 4.06
10 abuts 720 178 4.04
11 TaiGamePikachu. 6470 1609 4.02
12 abuts 720 179 4.02
13 abuts 720 181 3.97
14 abuts 720 182 3.95
15 abuts 720 183 3.93
16 abuts 720 183 3.93
17 abuts 720 184 3.91
18 abuts 720 184 3.91
19 abuts 720 184 3.91
20 abuts 720 184 3.91