TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
zzz 2.19 14990 6829
TaiGamePikachu. 2.01 12880 6390
hhhhh 1.03 10690 10377
4 thythy 2.65 9960 3751
5 tttt 3.16 9860 3115
6 M 2.22 7990 3593
7 hhhhh 1.81 7180 3956
8 hieu1060 1.98 6480 3260
9 anh 0.94 6320 6659
10 Ông 0.62 5740 9192
11 TaiGamePikachu. 1.40 5330 3795
12 null 1.49 5170 3456
13 TaiGamePikachu. 0.63 4270 6704
14 TaiGamePikachu. 0.68 4120 6016
15 null 1.21 3770 3091
16 Ông 1.23 3440 2786
17 ông 1.28 3300 2562
18 TaiGamePikachu. 0.83 2780 3322
19 null 1.97 2610 1324
20 TaiGamePikachu. 1.44 2160 1496
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
tttt 9860 3115 3.16
thythy 9960 3751 2.65
M 7990 3593 2.22
4 zzz 14990 6829 2.19
5 TaiGamePikachu. 12880 6390 2.01
6 hieu1060 6480 3260 1.98
7 null 2610 1324 1.97
8 hhhhh 7180 3956 1.81
9 null 800 515 1.55
10 TaiGamePikachu. 720 473 1.52
11 null 5170 3456 1.49
12 TaiGamePikachu. 2160 1496 1.44
13 TaiGamePikachu. 5330 3795 1.40
14 ông 3300 2562 1.28
15 TaiGamePikachu. 920 718 1.28
16 Ông 3440 2786 1.23
17 null 3770 3091 1.21
18 hhhhh 10690 10377 1.03
19 TaiGamePikachu. 1490 1454 1.02
20 000 400 406 0.98
No Account Score Seconds P/S
ddddd 14990 10125 1.48
ddddd 14990 10143 1.47
ddddd 14990 10149 1.47
4 ddddd 14990 10214 1.46
5 ddddd 14990 10322 1.45
6 Ngo Dat 14990 10323 1.45
7 ddddd 14990 10393 1.44
8 ddddd 14990 10531 1.42
9 ddddd 14990 10637 1.40
10 ddddd 14990 10779 1.39
11 ddddd 14990 10847 1.38
12 ddddd 14990 10882 1.37
13 ddddd 14990 10954 1.36
14 ddddd 14990 11326 1.32
15 ddddd 14990 11475 1.30
16 ddddd 14990 11933 1.25
17 ddddd 14990 11984 1.25
18 ddddd 14990 12337 1.21
19 ddddd 14990 13834 1.08
20 ddddd 14990 14472 1.03
No Account Score Seconds P/S
Adc 720 119 6.05
abuts 720 166 4.33
abuts 720 166 4.33
4 abuts 720 167 4.31
5 abuts 720 169 4.26
6 abuts 720 172 4.18
7 abuts 720 176 4.09
8 TaiGamePikachu. 6470 1579 4.09
9 abuts 720 177 4.06
10 abuts 720 178 4.04
11 abuts 720 178 4.04
12 TaiGamePikachu. 6470 1609 4.02
13 abuts 720 179 4.02
14 qqqqqqqqqqqq 6480 1609 4.02
15 abuts 720 181 3.97
16 abuts 720 182 3.95
17 abuts 720 183 3.93
18 abuts 720 183 3.93
19 abuts 720 184 3.91
20 abuts 720 184 3.91