TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
ddddd 2.18 14990 6860
HÙNG 2.20 12960 5875
TaiGamePikachu. 2.83 6480 2288
4 hin 2.19 6480 2956
5 TaiGamePikachu. 2.06 6480 3134
6 hhhhh 1.17 6200 5283
7 TaiGamePikachu. 1.04 3030 2906
8 Ruby 1.45 2880 1977
9 TaiGamePikachu. 1.63 2010 1233
10 TaiGamePikachu. 1.08 1710 1577
11 TaiGamePikachu. 0.44 1470 3296
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
TaiGamePikachu. 6480 2288 2.83
HÙNG 12960 5875 2.20
hin 6480 2956 2.19
4 ddddd 14990 6860 2.18
5 TaiGamePikachu. 6480 3134 2.06
6 TaiGamePikachu. 2010 1233 1.63
7 Ruby 2880 1977 1.45
8 hhhhh 6200 5283 1.17
9 TaiGamePikachu. 1710 1577 1.08
10 TaiGamePikachu. 3030 2906 1.04
11 TaiGamePikachu. 1470 3296 0.44
No Account Score Seconds P/S
lilililili 14990 10014 1.49
ddddd 14990 10056 1.49
ddddd 14990 10068 1.48
4 ddddd 14990 10074 1.48
5 ddddd 14990 10082 1.48
6 AAAAAAAAAAA 14990 10089 1.48
7 ddddd 14990 10113 1.48
8 ddddd 14990 10114 1.48
9 ddddd 14990 10135 1.47
10 ddddd 14990 10148 1.47
11 ddddd 14990 10161 1.47
12 hhhh 14990 10168 1.47
13 ddddd 14990 10170 1.47
14 Ngo Dat 14990 10177 1.47
15 AAAAAAAAAAAA 14990 10188 1.47
16 ddddd 14990 10230 1.46
17 ddddd 14990 10251 1.46
18 ddddd 14990 10252 1.46
19 aaaaaaa 14990 10319 1.45
20 Ngo Dat 14990 10346 1.44
No Account Score Seconds P/S
Adc 720 124 5.80
0932568 720 133 5.41
0932568 720 135 5.33
4 Adc 720 135 5.33
5 Adc 720 137 5.25
6 0932568 720 138 5.21
7 Adc 720 139 5.17
8 0932568 2160 417 5.17
9 Adc 720 140 5.14
10 Adc 720 142 5.07
11 Adc 720 145 4.96
12 0932568 1440 292 4.93
13 0932568 720 146 4.93
14 Adc 720 146 4.93
15 0932568 1440 293 4.91
16 0932568 720 147 4.89
17 0932568 2160 443 4.87
18 Adc 720 148 4.86
19 0932568 720 148 4.86
20 0932568 850 175 4.85