Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản P/S Điểm Giây
Không có dữ liệu ngày này!
TT Tài Khoản Điểm Giây P/S
No Account Score Seconds P/S
TaiGam 12740 5313 2.39
TaiGa 10870 5443 1.99
TaiGa 10600 4896 2.16
No Account Score Seconds P/S
TaiGam 12740 5313 2.39
TaiGa 10600 4896 2.16
TaiGa 10870 5443 1.99